Zagrebački Holding
Hrvatski English
Mapa webaLinkoviInfo kutak

Zaštita osobnih podataka

Informacije o obradi osobnih podataka fizičkih osoba (Ispitanici) koju provodi Zagrebački holding d.o.o., podružnica Zrinjevac
 
Sukladno odredbama čl. 13., Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća Europe od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: Uredba) ovom Informacijom Zagrebački holding d.o.o., podružnica Zrinjevac pruža obavijest o obradi i sigurnosti osobnih podataka Ispitanika, pravima Ispitanika i kako se ta prava ostvaruju te ostalim potrebnim obavijestima sukladno Uredbi.
Podaci o voditelju obrade osobnih podataka i kontakti Službenika za zaštitu podataka:
Voditelj obrade:                                                                     Službenik za zaštitu podataka:
Zagrebački holding d.o.o.                                                     Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41                                                      Ulica grada Vukovara 41
10000 Zagreb                                                                        10000 Zagreb
 tel.: +385 1 6420 000                                                          tel.: +385 1 6420 000                                                             e-mail: info@zgh.hr                                                             e-mail: zastitaosobnihpodataka@zgh.hr
 
U smislu zaštite osobnih podataka, voditelj obrade je Zagrebački holding d.o.o., a podružnica Zrinjevac (dalje u nastavku: Zrinjevac) je organizacijska jedinica voditelja obrade.
 
Kontakt podaci Zrinjevca:
Remetinečka cesta 15, 10000 Zagreb
tel.: +385 (1) 65 98 888, e-mail: uprava.zrinjevac@zgh.hr
 
Svrha obrade i pravna osnova obrade:
Osobne podatke Ispitanika Zrinjevac prikuplja neposredno od Ispitanika i obrađuje ih na temelju odredbi Uredbe i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu: Zakon) u sljedeće svrhe:
 
1) Pružanje usluga biljne dekoracije, hortikulturnog i krajobraznog uređenja, postava sustava za navodnjavanje, održavanje zelene površine, zbrinjavanje biootpada i dr. povezanih usluga od strane Zrinjevca temeljem poslovnog odnosa s Ispitanikom.
 
Zakonitost obrade temelji se na odredbi čl. 6., st 1. (b) Uredbe - obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora i odredbi čl. 6., st 1.(c) Uredbe - obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade.
 
Pravna obveza temelji se na zakonskim aktima kojima je voditelj obrade dužan izdati račun Ispitaniku za isporuku dobara i/ili usluga.
 
Osobni podaci prikupljaju se prije ostvarenja poslovne suradnje. Ukoliko Ispitanik ne pruži potrebne osobne podatke neće moći ostvariti poslovnu suradnju.
 
2) Prodaja biljnog materijala, supstrata i dr. proizvoda Ispitanicima na prodajnim mjestima Zrinjevca.
 
Zakonitost obrade temelji se na odredbi čl. 6., st 1. (b) Uredbe - obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora i odredbi čl. 6., st 1.(c) Uredbe - obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade.
 
Pravna obveza temelji se na zakonskim aktima kojima je voditelj obrade dužan izdati račun Ispitaniku za isporuku dobara. Ako Ispitanik traži izdavanje računa s njegovim osobnim podacima, isti će se izdati sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost koji propisuje opseg potrebnih osobnih podataka.
 
 
3) Sklapanje ugovora o zakupu izložbenog i prodajnog prostora na Međunarodnoj vrtnoj izložbi Floraart.
 
Zakonitost obrade temelji se na odredbi čl. 6., st 1.(b) Uredbe - obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora i odredbi čl. 6., st 1.(c) Uredbe - obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade.
 
Pravna obveza temelji se na zakonskim aktima kojima je voditelj obrade dužan izdati račun Ispitaniku temeljem ugovora o zakupu.
 
Prikupljanje osobnih podataka Ispitanika obavlja se prilikom prijave za sudjelovanje na Međunarodnoj vrtnoj izložbi Floraart.
  
U slučaju da Ispitanik ne pruži potrebne osobne podatke neće biti u mogućnosti prijaviti se za sudjelovanje na Međunarodnoj vrtnoj izložbi Floraart i sklopiti ugovor o zakupu izložbenog i prodajnog prostora.

4) U svrhu izvršenja ugovornih obveza prema voditelju obrade, obrađujemo osobne podatke naših dobavljača temeljem sklopljenog ugovora o isporuci robe ili pružanju usluga ili izvođenju radova.

Zakonitost obrade temelji se na odredbi čl. 6., st 1. (b) Uredbe - obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka.

Osobni podaci prikupljeni su tijekom provedenog postupka nabave od strane voditelja obrade.

 
5) Pružanje odgovora Ispitanicima koji se obraćaju Voditelju obrade (upiti, zahtjevi, prigovori, opća prepiska i dr.) pisanim putem ili osobno na adresu Zrinjevca te putem telefona i elektroničke pošte Zrinjevca.
 
Zakonitost obrade temelji se na odredbi čl. 6., st 1. (f) Uredbe - obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete. Legitimni interes Voditelja obrade je odgovoriti Ispitaniku što on očekuje i smatra potrebnim.
 
U slučaju da Ispitanik podnese prigovor sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, zakonitost obrade temelji se na odredbi čl. 6., st 1. (c) Uredbe - obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade.
 
Kada je upit ili zahtjev Ispitanika u kontekstu namjere sklapanja ugovora i ispunjavanja obveza iz ugovora, zakonitost obrade temelji se na odredbi čl. 6., st 1. (b) Uredbe - obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora.
 
6) U svrhu zaštite osoba i imovine u poslovnom prostoru postavljeni su sustavi video nadzora. Također, za istu svrhu, prilikom ulaska u službene prostorije Zrinjevca obavlja se kontrola pristupa.
 
Zakonitost obrade temelji se na odredbi čl. 6., st 1. (f) Uredbe - obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.
 
Legitimni interes voditelja obrade je osigurati zaštitu osoba i imovine u prostorima koje koristi i štiti.
 
Pristup snimkama videonadzora i osobnim podacima u kontroli pristupa imaju samo ovlaštene osobe Zrinjevca te su isti zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba.
 
Potpune informacije o obradi osobnih podataka putem videonadzora i putem kontrole pristupa mogu se pronaći na ovoj web stranici u kategoriji O nama/Zaštita osobnih podataka
 
U postupku navedenih obrada osobnih podataka nema automatiziranog donošenja odluka niti izrade profila Ispitanika.
 
Primatelji osobnih podataka: Nema
Osobni podaci mogu se dati na korištenje pravnim i fizičkim osobama koje temeljem ugovora o pružanju/obavljanju usluga, u ime i prema uputama voditelja obrade  mogu obrađivati osobne podatke (npr. pružatelji informatičkih usluga i dr.), sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka i ostalim odgovarajućim propisima.
 
 
Razdoblje pohrane osobnih podataka:
Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, osobni  podaci se više ne koriste te se čuvaju, sukladno zakonskim propisima odnosno aktima o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva.
 
Podaci o izdanom računu čuvaju se 11 godina, a podaci o ugovorima o zakupu izložbenog i prodajnog prostora trajno, ugovori o poslovnoj suradnji čuvaju se 5 godina, podaci o ugovorima o isporuci robe ili pružanju usluga ili izvođenju radova 5 godina od godine kojoj je ugovor istekao, podaci o izdanom računu čuvaju se 11 godina, podaci o upitima, zahtjevima, prigovorima, opća prepiska i sl. čuvaju se 2 godine od isteka godine u kojoj su podneseni, snimke dobivene putem videonadzora čuvaju se najviše 6 mjeseci od dana stvaranja, osobni podaci o kontroli pristupa čuvaju se 2 godine od godine u kojoj su osobni podaci prikupljeni.
 
Ako su osobni podaci dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, isti će se čuvati dulje od zakonom ili drugim aktom propisanog razdoblja pohrane, sve do konačnog završetka postupka.
 
Sigurnost obrade:
Voditelj obrade poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti osobnih podataka Ispitanika, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizik različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca. Osobni podaci Ispitanika obrađuju se zakonito, povjerljivo i samo u svrhu za koju su prikupljeni, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti.
 
Prava Ispitanika i ostvarivanje prava Ispitanika:
 
 1. Pravo na pristup svojim osobnim podacima: Ispitanik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: o svrsi obrade, vrsti /kategoriji obrađenih osobnih podataka uključujući i uvid u svoje podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju pohrane.
 2. Pravo na ispravak: Ispitanik ima pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanja svojih osobnih podataka ako podaci nisu točni, potpuni i ažurni.
 3. Pravo na brisanje (pravo na zaborav): Ispitanik ima pravo tražiti brisanje svojih osobnih  podataka ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
 1. osobni podaci Ispitanika više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje su prikupljeni ili obrađivani;
 2. Ispitanik je povukao privolu na kojoj se obrada temelji i ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 3. Ispitanik je uložio prigovor na obradu svojih osobnih podataka te voditelj obrade nema jače legitimne razloge za obradu;
 4. Osobni podaci Ispitanika nezakonito su obrađeni;
 5. Osobni podaci Ispitanika moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe voditelj obrade;
 6. Osobni podaci Ispitanika prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva.
 
     Osobni podaci Ispitanika neće se obrisati u slučaju:
 
 1. radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
 2. radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
 3. zbog javnog interesa u području javnog zdravlja u skladu s čl. 9. st. 2. toč. (h) i (i) Uredbe kao i čl. 9. st. 3. Uredbe;
 4. u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s čl. 89. st. 1. Uredbe u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade;
 5. radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 
 1. Pravo na ograničenje obrade: Ispitanik ima pravo ishoditi ograničenje obrade ako: osporava  njihovu točnost, ako je obrada nezakonita, a protivi se njihovom brisanju, ako se podaci moraju čuvati radi ostvarivanja ili obrane njegovih pravnih zahtjeva, ako je uložio prigovor na obradu svojih osobnih podataka.
 
 1. Pravo na prenosivost podataka: Ispitanik ima pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje je prethodno pružio voditelju obrade, u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru.
 
 1. Pravo na prigovor: Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega: 
 1. kada se zakonitost obrade temelji na izvršavanju zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, odnosno, kada se obrada temelji na legitimnom interesu voditelja obrade ili treće strane, uključujući izradu profila koja se temelji na navedenim zakonitostima obrade. Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode Ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 2. kada se osobni podaci Ispitanika obrađuju za potrebe izravnog marketinga što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. U tom slučaju osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe.
 
 1. Automatizirane odluke: Ispitanik ima pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka, uključujući izradu profila odnosno Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila bez ikakve ljudske intervencije.
 
Ispitaniku skrećemo posebnu pozornost na pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka kada se zakonitost obrade temelji na izvršavanju zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, odnosno, kada se obrada temelji na legitimnom interesu voditelja obrade ili treće strane, sve to uključujući izradu profila koja se temelji na navedenim zakonitostima obrade. Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode Ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 
Ispitanik ostvaruje svoja prava podnošenjem zahtjeva ili prigovora: pisanim putem ili osobnom dostavom istih na adresu Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb, Službenik za zaštitu podataka, s naznakom na omotnici “Osobni podaci“ ili elektroničkim putem na e-mail adresu: zastitaosobnihpodataka@zgh.hr
 
Ako se zahtjev ili prigovor podnosi Zrinjevcu, podnosi se na uvodno navedene kontakt podatke.
 
Smatra se urednim podnošenjem zahtjeva ili prigovora kojeg Ispitanik na isti način dostavi bilo kojoj podružnici koja je dužna bez odgode obavijestiti o tom Službenika za zaštitu podataka. Kontakt podaci drugih podružnica navedeni su na web stranici https://www.zgh.hr/kontakti/direkcija-podruznice-ovisna-drustva-i-ustanova-zagrebackog-holdinga/3495
 
Obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava Ispitanika ili podnošenje prigovora mogu se preuzeti na ovoj web stranici u nastavku, web stranici voditelja obrade https://www.zgh.hr/o-nama/zastita-osobnih-podataka/8547 (vidjeti: Dokumenti za preuzimanje) ili na web stranicama drugih podružnica u kategoriji Zaštita osobnih podataka (vidjeti: Dokumenti za preuzimanje), u sjedištu voditelja obrade i  podružnica. Podnošenje i ispunjenje zahtjeva ili prigovora ne podliježe plaćanju naknade.
 
Zahtjev odnosno prigovor treba sadržavati točne osobne podatke podnositelja te potpune, jasne i točne razloge za ostvarivanja prava Ispitanika. Voditelj obrade može tražiti pružanje dodatnih informacija od Ispitanika koji podnese zahtjev ili prigovor, što može uključivati i podatke za potvrđivanje identiteta Ispitanika kao što je preslika službenog identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola). U slučaju kada Ispitanik dostavlja presliku službenog identifikacijskog dokumenta, preslika treba sadržavati jasno: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB) ili za strane državljane nacionalni ID broj, prebivalište (ulica i broj te mjesto), broj dokumenta i datum važenja dokumenta. Svi drugi podaci koji se nalaze na preslici identifikacijskog dokumenta, kao što su datum rođenja, fotografija i dr. treba odgovarajuće zaštititi (zatamniti). Obrada podataka s preslike službenog identifikacijskog dokumenta strogo je ograničena od strane voditelja obrade i koristit će se samo u svrhu potvrde identiteta i zaštite podataka Ispitanika radi sprječavanja prijevara (npr. lažni identitet, zlouporaba osobnih podataka i sl.) te se isti podaci neće pohranjivati duže nego što je potrebno za tu svrhu.
U slučaju nemogućnosti utvrđivanja identiteta Ispitanika, voditelj obrade ima pravo odbiti postupiti po zahtjevu ili prigovoru kao i u slučaju kada su isti očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihove učestalosti.
 
Voditelj obrade odgovorit će Ispitaniku u roku od mjesec dana od dana zaprimanja valjanog zahtjeva ili prigovora uz napomenu kako se taj rok može, prema potrebi, produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj istih. Voditelj obrade obavijestit će Ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od dana zaprimanja valjanog zahtjeva ili prigovora, zajedno s razlozima odgađanja davanja odgovora.
 
Za podnošenje odgovarajućih zahtjeva u vezi s pravima Ispitanika, podnošenje prigovora ili bilo kakve informacije iz područja zaštite osobnih podataka, Ispitaniku je na raspolaganju službenik za zaštitu podataka kojeg se može kontaktirati na gore navedene kontakt podatke.
 
Ispitanik, ako smatra da mu je povrijeđeno neko zajamčeno pravo iz Uredbe i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ima pravo podnijeti pritužbu, odnosno zahtjev za utvrđivanje povrede prava,  nadzornom tijelu, Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10000 Zagreb, e-mail: azop@azop.hr
 
Predlaže se Ispitaniku prije podnošenja zahtjeva za utvrđivanje povrede prava AZOP-u, kontaktirati službenika za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.
 
 
Dokumenti za preuzimanje:
Politika sustava upravljanja osobnim podacima u Zagrebačkom holdingu d.o.o.
 
Obrazac Zahtjev za ostvarivanje prava Ispitanika
 
Obrazac Prigovor voditelju obrade

Više informacija o zaštiti osobnih podataka i nadzornom tijelu u Republici Hrvatskoj možete pronaći na sljedećim poveznicama:
Opća uredba o zaštiti osobnih podataka - Uredba (EU) 2016/679
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)
Agencija za zaštitu osobnih podataka - AZOP